بازی!بازی!بازی!

دانلود بازی های کامپیوتری!!!هر چی می خوای فقط بگو!!!

اتفاق ‌هاى غیرقابل فکر در 2

اتفاق ‌هاى غیرقابل فکر در 2016. یک معاوضه هسته‌اى باعث میشود 20 میلیون مردم کشته شوند و روغن‌رسانى دنیا را فلج میکند. نفت خام به 800 دلار در بشکه میرسد.(پس حداقل ایران بهشت میشه)

پس از یک سال، تهدید جنگ هسته‌اى جهانى حذف‌شده است ایالات متحده وقتى که اروپا یک سپر ضدموشک بالیستیکى مبنى بر جامعه جهانی مستقر میکند. روسیه با یک موشک پیشرفته پیروى سعی میکند سیستم خودش را زود مستحکم بکند. موشکهاى مربوط به علم توپ‌اندازى واقع در میان چند قطعه متروکه کردن ارائه‌شده‌اند.

روسیه تدارک‌دهنده اولیه دنیا از نیرو میشود و یک شکوفایى اقتصادى عظیم تجربه میکند. با مال جدیدش، روسیه خودش را به سرعت دوباره به عنوان یک قدرت زیاد اصلى تأسیس مىکند و قدرت نظامی اش را بازپس میگیرد.

اروپاى غربى، با استثناء متشخص و ایرلند انگلستان، براى یکسان کردن‌ها اروپایى هم‌پیمانى را به وجود می آورند. این ملت جدید مقدرشده است که قدرت اول قرن باشد.

در 2020، ایالات متحده نزدیک ساخت تمام‌کننده روى آزادى استار است، یک سکوى مدارى نظامى مباحثه‌اى که باقیمانده قدرت جهانى را ناراحت خواهد کرد. اروپایى های هم‌پیمان ناتو در اعتراض عقب‌نشینى میکنند.

فشارها بین اروپایى هم‌پیمان ها تاثیر ندارد، ایالات متحده و روسیه دارند میسازند و زود به نقطه شکست خواهند رسید.

 


http://netload.in/dateiwMERvuTfaz/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part69.rar.htm

http://netload.in/dateiiN9AAiIYAt/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part68.rar.htm

http://netload.in/datei7odOFaIya4/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part67.rar.htm

http://netload.in/dateiINcR5AUJt6/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part66.rar.htm

http://netload.in/dateiiudjdSS6gf/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part65.rar.htm

http://netload.in/dateiYK5aZ7cK6l/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part64.rar.htm

http://netload.in/dateiAylWIDwSQ1/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part63.rar.htm

http://netload.in/dateihPiFdcuaDZ/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part62.rar.htm

http://netload.in/datei9fWrcTUfQa/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part61.rar.htm

http://netload.in/dateiUxmqslk1ry/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part60.rar.htm

http://netload.in/dateiMg4JXnYg5N/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part59.rar.htm

http://netload.in/dateiZQiblMBMeK/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part58.rar.htm

http://netload.in/dateieg9a7BQyZL/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part57.rar.htm

http://netload.in/dateiYbKJnkoSTI/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part56.rar.htm

http://netload.in/dateiw24CKn8Qsi/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part55.rar.htm

http://netload.in/dateiaGLoWbiezh/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part54.rar.htm

http://netload.in/dateioDkjWqRlrj/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part53.rar.htm

http://netload.in/datei2mYNqCgFVw/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part52.rar.htm

http://netload.in/dateiLS5Epy5G1Y/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part51.rar.htm

http://netload.in/datei5FHYK7IoKt/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part50.rar.htm

http://netload.in/dateiqJnKoO0bX8/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part49.rar.htm

http://netload.in/dateihkPWENLdLT/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part48.rar.htm

http://netload.in/datei9rTkT78Snh/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part47.rar.htm

http://netload.in/dateiAZdv6ZARAN/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part46.rar.htm

http://netload.in/dateiJ3KxAV4Q1D/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part45.rar.htm

http://netload.in/dateiv7ZoHze0s0/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part44.rar.htm

http://netload.in/dateiXkzFiDr4e1/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part43.rar.htm

http://netload.in/datei2O6b7CtJ6G/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part42.rar.htm

http://netload.in/dateivI8CvflvqO/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part41.rar.htm

http://netload.in/datei4MwB7JGlGD/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part40.rar.htm

http://netload.in/dateihaiLoTRhNj/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part39.rar.htm

http://netload.in/dateioicWSlnCpS/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part38.rar.htm

http://netload.in/datei6c7on6RWbT/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part37.rar.htm

http://netload.in/datei3fhvovkkKW/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part36.rar.htm

http://netload.in/dateiX08uN8nFlV/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part35.rar.htm

http://netload.in/dateiMeM5bzEuiK/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part34.rar.htm

http://netload.in/dateiuh3XWvvN6w/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part33.rar.htm

http://netload.in/datei6JLBtpk5Dw/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part32.rar.htm

http://netload.in/dateim1Imw86ud6/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part31.rar.htm

http://netload.in/datei0JkAKk7rEv/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part30.rar.htm

http://netload.in/dateilY1qZLIzaw/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part29.rar.htm

http://netload.in/dateiXQTCsy4VOb/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part28.rar.htm

http://netload.in/dateicZm7AtitBj/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part27.rar.htm

http://netload.in/dateiDORwSTNpT0/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part26.rar.htm

http://netload.in/dateimrB9u6CWPJ/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part25.rar.htm

http://netload.in/dateiNtJYUosBSG/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part24.rar.htm

http://netload.in/datei4wyMydZa8I/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part23.rar.htm

http://netload.in/dateiulAYLMzOCA/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part22.rar.htm

http://netload.in/datei8p05QM5fe9/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part21.rar.htm

http://netload.in/dateiyqZbepvNls/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part20.rar.htm

http://netload.in/dateig7rkiycwkL/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part19.rar.htm

http://netload.in/dateiXkeqrg62MX/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part18.rar.htm

http://netload.in/dateiGgbF3XiS4B/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part17.rar.htm

http://netload.in/datei18izvym7UD/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part16.rar.htm

http://netload.in/dateiMb4U4eo9TO/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part15.rar.htm

http://netload.in/dateiX4X3NDuCEW/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part14.rar.htm

http://netload.in/dateifs5VIjpOGz/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part13.rar.htm

http://netload.in/dateimoQqCPUwAZ/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part12.rar.htm

http://netload.in/dateiZ8FjxaqAaY/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part11.rar.htm

http://netload.in/datei5fE1TVb5SR/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part10.rar.htm

http://netload.in/dateiGuOyMBVHqR/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part09.rar.htm

http://netload.in/dateiaR1ieIQYRF/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part08.rar.htm

http://netload.in/datei9yq4BGBB0f/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part07.rar.htm

http://netload.in/dateiiBJLHtXmpp/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part05.rar.htm

http://netload.in/dateiZta1gLSsfE/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part04.rar.htm

http://netload.in/dateiuvu2bcQGFT/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part06.rar.htm

http://netload.in/dateioVbU1Buzdp/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part02.rar.htm

http://netload.in/datei1yyGIZa8Ib/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part01.rar.htm

http://netload.in/dateivN1t2kWCtX/Tom.Clancys.Endwar-ViTALiTY.part03.rar.htm

نوشته شده در چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387ساعت 03:26 ب.ظ توسط احمد حسین نظرات (0)|